Välkommen till Lumberjacks

Lumberjacks kallar till årsmöte.

Datum: Måndag, 18 maj
Tid: 19:00
Plats: Reuterdahls Café och Bar.

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Är mötet behörigt utlyst
3. Fastställande av dagordning
4.a. Val av årsmötesordförande
4.b. Val av årsmötessekreterare
4.c. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
5.a. Styrelsens verksamhetsberättelse
5.b. Balans och resultaträkning för det senaste verksamhets/räkenskapsåret
6. Revisionsberättelse
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Valberedningen tillkännager medlemmars önskemål
9. Val av ordförande (2 år)
10. Val av kassör (1 år)
11. Val av sekreterare (1 år)
12. Val av ledamot (1 år)
13. Val av ledamot (1 år)
14. Val av suppleant (1 år)
15. Val av suppleant (1 år)
16. Val av valberedning (1 år)
17. Val av revisor (1 år)
18. Fastställande av medlemsavgift för säsongen 2015/16
19. Mötet avslutas